Міністерство аграрної політики та продовольства України

Законодавче регулювання

Укрдержфонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно правовими актами та Статутом. Регулювання діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств здійснюється наступними нормативно-правовими актами:

  1. Закон України «Про фермерське господарство»
  2. «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»
  3. «Порядок та умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам»

  4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Укрдержфонду

24 червня 2011 року № 27

 

 

 

 

Положення

про конкурсну  комісію

з питань надання фінансової підтримки

фермерським господарствам

 

 

1.          

Загальні положення

 

1.1       

Положення про  комісію з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам  (далі - Положення) розроблено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 (зі змінами) , з метою створення конкурсного середовища, забезпечення прозорості процедур надання підтримки фермерським господарствам, що претендують на одержання фінансової підтримки на безповоротній основі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств» та на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам» (далі – фінансова підтримка).

1.2       

Комісія з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам (далі – комісія) створюється наказом Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (далі – Фонд) за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики).

1.3       

 Основною формою роботи  комісії є засідання, що проводяться у разі потреби.  Останнє засідання проводиться не пізніше 10 грудня.

1.4       

Документи, подані до комісії учасниками конкурсу, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

1.5       

Комісія у своїй роботі керується законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, Фонду та цим Положенням.

 

 

 

2.           

Функції, права та обов'язки комісії

 

2.1       

Комісія забезпечує організацію та проведення конкурсу з визначення переможців серед фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.

2.2       

Основними завданнями комісії є:

- визначення переможців серед фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки;

-  розгляд скарг, отриманих від фермерських господарств, опрацювання їх та прийняття рішення;

- здійснення розподілу бюджетних коштів між переможцями конкурсу;

- формування реєстру фермерських господарств, які отримали право на одержання фінансової підтримки.

2.3       

Для реалізації  завдань, покладених на неї,  комісія має право:

-               

виступати організатором проведення конкурсу з визначення переможців серед фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки у межах наданих повноважень та визначених функцій;

-               

ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд регіональними комісіями;

-               

запитувати від регіональних комісій додаткову інформацію, перевіряти достовірність відомостей, які містяться в поданих претендентами документах, в тому числі з виїздом на місця;

-               

отримувати додаткову інформацію з державних реєстрів, зокрема щодо відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, наявності тварин;

-               

у разі потреби залучати до роботи в комісії, без права голосу, спеціалістів структурних підрозділів Мінагрополітики, проектних, науково-дослідних організацій за їх згодою;

2.4.         

Комісія зобов'язана:

-               

організувати проведення процедури конкурсу на засадах прозорості та неупередженості;

-               

у чотирнадцятиденний строк розглянути подані регіональними комісіями реєстри разом з документами та документи, подані в порядку оскарження рішення регіональної комісії;

-               

за результатами розгляду провести конкурсний відбір, на підставі якого сформувати реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки, та здійснити розподіл бюджетних коштів;

-               

забезпечити формування реєстрів в режимі реального часу.

У разі задоволення скарги комісія приймає рішення про участь фермерського господарства у конкурсному відборі, а у разі відмови у задоволенні скарги – повертає фермерському господарству документи з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

2.5       

Рішення  комісії вважається дійсним, якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 складу комісії. Рішення  комісії приймається на її  засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю  від присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

2.6       

Рішення оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної  комісії, що взяли участь у засіданні.

2.7       

Після підписання протоколу всіма членами комісії та затвердження наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики, комісія видає довідки фермерським господарствам (які реєструються в окремому журналі), що підтверджує їх право на одержання фінансової підтримки, а також передає відповідні документи в регіональні відділення.

Учасникам конкурсу – фермерським господарствам, які не отримали права на фінансову підтримку, комісія надсилає у триденний строк після прийняття комісією рішення письмове повідомлення.

 

 

3.           

Склад комісії

 

 До складу  комісії входять два представники Мінагрополітики, два представники Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, один представник Державної фінансової інспекції, по одному представнику від ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», ГС «Аграрний союз України», ВГО «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та Федерації органічного руху України.

 Персональний склад  комісії затверджується наказом керівника Фонду за погодженням з Мінагрополітики.

Участь у засіданнях  комісії  може брати тільки та особа, яку включено до її персонального складу. Заміна члена комісії на іншого представника допускається виключно шляхом внесення змін до наказу, яким затверджено персональний склад комісії. Делегування повноважень члена комісії (у тому числі й тимчасове) іншим особам не допускається.

 

 

 

4.           

Повноваження членів комісії

 

4.1       

Головою комісії є генеральний директор Укрдержфонду. Голова комісії:

-  

визначає дату проведення конкурсу;

-  

пропонує порядок денний засідань комісії;

-  

розподіляє обов’язки та доручення між членами комісії;

-  

оперативно інформує членів  комісії стосовно організаційних питань її діяльності.

4.2       

Засідання  комісії веде голова, а у разі його відсутності – секретар, який входить до її складу. Секретарем  комісії є представник  Укрдержфонду.

4.3       

Секретар комісії зобов’язаний:

- виконувати доручення голови  комісії;

- надавати роз'яснення представникам фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, які звернулися стосовно оскарження прийнятого регіональною комісією рішення, правил оформлення та подання визначеної документації тощо;

- вести журнали обліку: документів фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки; документів фермерських господарств, які претендують на отримання фінансової підтримки та звернулися до комісії Фонду стосовно оскарження прийнятого регіональною комісією рішення; довідок, виданих фермерським господарствам, що отримали право на одержання фінансової підтримки;

- вести реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки;

- вести та оформлювати протоколи засідань комісії;

- зберігати протоколи, звіти, реєстри.

 

4.4       

Члени комісії  беруть участь в обговоренні, прийнятті рішення щодо оцінки учасників конкурсу, відповідно до визначених критеріїв відбору, а також шляхом голосування визначають перелік фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки.

Члени  комісії мають право висловлювати окрему думку з  питань, що є предметом розгляду комісії, з оформленням її у письмовому вигляді. Окрема думка є невід'ємним додатком до протоколу засідання комісії.

Положення

про регіональну комісію

з визначення переліку фермерських господарств,

що претендують на одержання фінансової підтримки

 

 

1.          

Загальні положення

 

1.1       

Положення про регіональну комісію з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки (далі - Положення) розроблено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 (зі змінами) (далі - Порядок), з метою визначення учасників конкурсного відбору та формування регіонального реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки на безповоротній основі за бюджетною програмою “Фінансова підтримка фермерських господарств” та на поворотній основі за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам” (далі - фінансова підтримка).

1.2       

Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств утворюють регіональні комісії, які очолюють їх керівники.

1.3       

Основною формою роботи регіональної  комісії є засідання, що проводяться за необхідністю. Останнє засідання проводиться не пізніше      15 листопада.

1.4       

Документи, подані до регіональної комісії учасниками конкурсу, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

1.5       

Регіональна комісія у своїй роботі керується законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, Фонду та цим Положенням.

 

2.           

Функції, права та обов'язки регіональної комісії

 

2.1       

Регіональна комісія забезпечує:

- організацію роботи по прийому заявок та документів від фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки;

- ведення реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки та реєстру фермерських господарств щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів (далі – реєстри), для подальшого подання їх до комісії з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам.

2.2       

Основними завданнями регіональної комісії є:

-               

оприлюднення у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів;

-               

прийом заявок та документів, поданих фермерськими господарствами, що претендують на одержання фінансової підтримки;

-               

формування реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та реєстру фермерських господарств, щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів;

-               

подання до комісії з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам реєстрів та сформованого переліку документів, поданих фермерськими господарствами.

2.3       

Для реалізації  завдань, покладених на неї, регіональна комісія має право:

-               

ознайомлюватись з матеріалами, поданими фермерськими господарствами, що претендують на одержання фінансової підтримки;

-               

отримувати додаткову інформацію з державних реєстрів, зокрема щодо відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця, наявності тварин;

-               

у разі потреби залучати спеціалістів проектних, науково-дослідних організацій за їх згодою з метою отримання необхідних консультацій та письмових заключень.

2.4       

Регіональна комісія зобов'язана:

-               

організувати прийом заявок та документів від фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, з дня публікації оголошення;

-               

на засіданнях розглядати подані заявки та документи в порядку черговості їх реєстрації та приймати рішення щодо внесення фермерських господарств до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, чи реєстру фермерських господарств щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів;

-               

забезпечити формування реєстрів в режимі реального часу;

-               

сформувати у десятиденний строк після закінчення строку прийняття заявок та документів реєстри, протоколи засідань і разом з поданими фермерськими господарствами документами подати їх Комісії.

2.5       

Рішення регіональної комісії вважається дійсним, якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 складу комісії. Рішення регіональної комісії приймається на її  засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

2.6       

Рішення оформляється протоколом (у двох екземплярах), який підписується всіма членами регіональної комісії, які взяли участь у засіданні.

 

 

3.           

Склад комісії

 

3.1 До складу регіональної комісії входять два представники структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку, два представники регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств,  один представник територіального органу Державної аудиторської служби (за згодою), один представник обласного органу прокуратури (за згодою), один представник обласного органу Служби  безпеки України (за згодою) та один представник обласного представництва ВГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників України» ( за згодою), два представники обласних представництв галузевих громадських організацій зі всеукраїнським статусом, зареєстрованих в установленому законодавством порядку (за згодою), які не мають простроченої заборгованості перед Укрдержфондом.

3.2  Персональний склад регіональної  комісії  затверджується наказом керівника Фонду.

3.3 Участь у засіданнях регіональної комісії може брати тільки та особа, яку включено до її складу. Заміна члена комісії на іншого представника допускається виключно шляхом внесення змін до наказу, яким затверджено персональний склад комісії. Делегування повноважень члена комісії (у тому числі й тимчасове) іншим особам не допускається.

 

4.           

Повноваження членів комісії

 

4.1       

Головою комісії є директор регіонального відділення Укрдержфонду. Голова регіональної комісії:

-  

визначає дату проведення засідання;

-  

пропонує порядок денний засідань регіональної комісії;

-  

розподіляє обов’язки та доручення між членами комісії;

-  

оперативно інформує членів регіональної комісії стосовно організаційних питань її діяльності.

4.2       

Засідання регіональної комісії веде голова, а у разі його відсутності – секретар, який входить до її складу. Секретарем регіональної комісії є представник регіонального відділення Укрдержфонду.

4.3       

Секретар регіональної комісії зобов’язаний:

- вести прийом та реєстрацію документів, поданих фермерськими господарствами, що претендують на отримання фінансової підтримки;

- виконувати доручення голови конкурсної комісії;

- надавати роз'яснення представникам фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, щодо умов проведення конкурсу, правил оформлення та подання визначеної документації тощо;

- вести журнал обліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки;

- вести реєстри;

- вести та оформляти протоколи засідання регіональної комісії;

- зберігати протоколи, звіти, заявки на участь у визначенні претендентів фермерських господарств разом з відповідними документами.

 

4.4       

Члени регіональної комісії беруть участь в обговоренні та прийнятті рішення щодо включення фермерських господарств до реєстрів шляхом голосування.

           Члени регіональної комісії мають право висловлювати окрему думку з  питань, що є предметом розгляду комісії, з оформленням її у письмовому вигляді. Окрема думка є невід'ємним додатком до протоколу засідання комісії.

 

4.5. Після формування реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, регіональна комісія  надає комісії з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам письмові рекомендації та коментарі щодо кожного фермерського господарства, що претендує на отримання підтримки, які є невід'ємним додатком до протоколу засідання регіональної комісії.